دوستان تمامی ایمورتال های بازی دوتا2 موجود میباشد

 درصورت درخواست ایمورتال خاصی که داخل سایت پیدا نمیکنید

به پشتیبانی تلگرام بیام بدید.
 

این ایمورتال زیبایی توی حرکت و ظاهره هیروها دارد.
تحویل این ایمورتال  فوری می باشد و برای شما ترید میشود.