دوستان پکیج های آموزشی تا حد لزوم آپدیت هستند و پس از خرید به جیمیل شما ارسال میشوند. ارسال پکیج ها بین 1 دقیقه تا 24 ساعت میباشد متناسب با حجم سفارشات روز.

3 از پرفروش ترین و قوی ترین هیرو های آفلین بازی دوتا 2.

برای هیروی اگز

1 – چگونه هیروهایی که ضد هیروی Axe هستند رو کانتر کنیم.

2 – چگونه خیلی راحت به هیروهای رنج برسیم.

3 – کمبو های حرفه ای هیرو هایی که با Axe خیلی خفن میشن.

4 – بهترین حالت پوزیشن گیری با هیرو Axe تو طول گیم رنک.

5 – بیلد های متفاوت نسبت به هیروهای متفاوت روبه رو.

6 – سبک های مختلف لست هیت کردن نسبت به لین های مختلف.

7 – بهترین ساپورت ها برای هیروی Axe“.

8 – تیریک های پلی دادن مید با هیروی Axe“.

9 – نکاتی که برای رنک آپ هیروی Axe باید بهش دقت کنیم.

و تاکتیک‌ها و نکات حرفه‌ای این هیرو …

 

و برای مارس

 

۱ –حرکت های استثنایی که میتونیم با هیروی Mars انجام بدیم.
۲ – تفاوت ایتم بندی نسبت به پوزیشنی که ممکن داشته باشیم با هیروی Mars“.

۳ – تفاوت لولگیری توی لین نسبت به لین های مختلف و هیرو های مختلفMars“.
۴ –مانوور هایی که میتونیم با لول هامون بدیم با هیروی Mars.

۵ – نکاتی که برای رنک آپ هیروی Mars باید بهش دقت کنیم.

۶ – کمبو های حرفه ای هیروی هایی که با Mars خیلی خفن میشوند.

۷ – بهترین حالت پوزیشن گیری با هیروی Mars تو طول گیم رنک.

۸ – بهترین کری و ساپورت ها برای هیروی Mars“.

۹ – تفاوت پلی دادن در ارلی گیم و لیت گیم با هیروی Mars“.
۱۰- ترتیب استفاده از لول هامون توی فایت های مختلف با هیروی Mars“.

و تاکتیک‌ها و نکات حرفه‌ای این هیرو 

 

و برای بریستل

 

1 – اول بازی چطوری سری کیل بگیریم با هیروی Bristle Back“.

2 – اول بازی چطوری سری قوی بشیم.
3 – اگر آیتم کانتر اورد حریف چطوری دوباره کانترشون کنیم.
4 – چگونه هیروهایی که ضد Bristle Back هستن رو کانتر کنیم.
5 – چگونه خیلی راحت به هیروهای رنج برسیم.
6 – کمبوهای حرفه ای هیروهایی که با Bristle Back خیلی خفن میشن.
7 – بهترین حالت پوزیشن گیری با هیرو Bristle Back تو طول گیم رنک.
8 – بیلدهای متفاوت نسبت به هیروهای متفاوت روبرو.
9 – بهترین ساپورت ها برای هیروی Bristle Back“.
10 – تریک های پلی دادن مید با هیروی Bristle Back“.
11 – نکاتی که برای رنک آپ هیروی Bristle Back باید بهش دقت کنیم.
و تاکتیک‌ها و نکات حرفه‌ای این هیرو …