آموزش هیرو های DOTA 2

 • Agility Heroes

  Agility Heroes (27)

 • Intelligence Heroes

  Intelligence Heroes (19)

 • Strength Heroes

  Strength Heroes (16)

 • Universal Heroes

  Universal Heroes (14)

 • 118,000 تومان

  790,000 تومان

  118,000 تومان

  118,000 تومان

  118,000 تومان

  118,000 تومان

  118,000 تومان